Nowy Moduł Wsparcia Zarządzania

W najbliższych dniach udostępnimy Państwu nowy Moduł Wsparcia Zarządzania, z którego do końca czerwca 2022r., można korzystać bez jakichkolwiek opłat. Moduł ten stanowi doskonałe uzupełnienie funkcjonalności aplikacji mMedica. Poprzez wizualizację danych z bieżącej jak i przeszłej działalności, wspomaga proces zarządzania oraz nadzoru nad placówką medyczną. Moduł wspiera działania kadry zarządzającej, osób rozliczających świadczenia, planujących pracę […]

10.03.2022 – 23.03.2022

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY: USTAWA Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWALink: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000058301.pdf Opis:  Ustawa stanowi konsekwencje napływu ukraińskich uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na  terytorium tego państwa regulując kwestie związane z  legalizacją pobytu  na obszarze RP a także dostępu do świadczeń opieki medycznej. Istotę […]

27.01.2022r. – 02.02.2022r.

Najważniejsze zmiany: Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. O szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazuLink: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355855/katalog/12850257#12850257  Opis:  Ustawa rozszerza ochronę taryfową m.in. Na podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych świadczeń oraz zasady […]

24.03.2022r.-29.03.2022r.

Najważniejsze zmiany: Zarządzenie nr 38/2022/dsoz zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Link: https://baw.nfz.gov.pl/nfz/document/236/zarz%c4%85dzenie-38_2022_dsoz  Opis:  Najistotniejsza zmiana odnosi się do podwyższenia wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów o wartość 4.5% poz od 1 kwietna 2022 r.Przedmiotowe zarządzenie znosi okres przejściowy tj. 31 marca 2022 r. […]

23.02.2022r. – 02.03.2022r.

Najważniejsze zmiany: Zarządzenie nr 24/2022/dsoz zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19Link: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-242022dsoz,7495.html Opis:  Wprowadzona   zmiana   polega   na   finansowaniu   od   dnia   1 kwietnia   2022 r. Na  podstawie zawartych z nfz  umów, świadczeń   opieki   zdrowotnej […]

23.01.2022r. – 26.01.2022r.

Najważniejsze zmiany: Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w systemie ewidencji zasobów ochrony zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacjiLink: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355855/katalog/12850257#12850257  Opis:  Celem nowelizacji jest przesunięcie terminu, od którego usługodawcy będący podmiotami leczniczymi wykonującymi działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne udzielający świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem o zakażenie […]